โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Admission

Admission requirement

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาของโครงการฯ) ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัย รับรองวิทยฐานะ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชีจะต้องเรียนวิชา เสริมพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชี ตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการฯ

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

Admission Process

1. การทดสอบความรู้ด้านทักษะการจัดการ (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้สมัครอาจยื่นคะแนน GMAT (ผลสอบไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดสมัคร) เฉพาะส่วน Quantitative Score

2. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มธ. (TU-GET) หรือผู้สมัครอาจยื่นคะแนน TOFEL หรือ IELTS

3. การสอบสัมภาษณ์

How to Apply

สมัครทาง Online เว็บไชต์ www.grad.tbs.tu.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

สามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงเทพ

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 30 บาท ธนาคารทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ

หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็น โมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้

2. ชำระผ่าน Internet Banking

3. ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL