โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Curriculum

 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จำนวน 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 • วิชาเสริมพื้นฐาน
 • วิชาบังคับ    21  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก      9  หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 • วิชาเสริมพื้นฐาน
 • วิชาบังคับ    21  หน่วยกิต
 • วิชาเลือก    15  หน่วยกิต
 • วิทยานิพนธ์  6  หน่วยกิต

 

 วิชาเสริมพื้นฐาน

 • AC 501 Financial Accounting
 • AC 502 Cost Accounting
 • AC 503 Statetics for Accounting Research

 วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

 • AC 601 Business Communication Skills
 • AC 602 Financial Reporting Standards I
 • AC 603 Management Control Systems
 • AC 604 Managerial Finance
 • AC 605 Risk Management
 • AC 606 Professional Ethics and Governance
 • AC 607 Business Laws and Regulations
 • AC 608 Professional-Related Rules and Regulations
 • AC 609 Taxation I
 • AC 610 Accounting Research Methodology

กลุ่มวิชาเลือกทางด้านรายงานการเงิน

 • AC 721 Financial Reporting Standard II 
 • AC 722 Corporate Financial Reporting and Analysis
 • AC 723 Seminar in Financial Accounting

กลุ่มวิชาเลือกทางด้านศาสตร์และศิลป์สำหรับผู้อำนวยการบัญชี

 • AC 741 Controllership
 • AC 742 Seminar in Strategic Cost Management
 • AC 743 Advanced Financial Management

กลุ่มวิชาเลือกทางด้านภาษี

 • AC 761 Taxation II
 • AC 762 Tax Planning
 • AC 763 Seminar in Taxation

กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป

 • AC 724 Specific Topics Related to Financial Accounting
 • AC 725 Derivatives : Valuation and Accounting Treatments
 • AC 726 Advanced Assurance Services and Attestation
 • AC 744 Specific Topics Related to Managerial Accounting
 • AC 781 Specific Topics Related to Sustainability Development
 • AC 782 Forensic Accounting
 • AC 783 Specific Topics Related to Assurance Services
 • AC 784 Managerial Economics 

 

ระบบการศึกษา

1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค (หนึ่งภาคการศึกษาใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า14 สัปดาห์) ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน14 ภาคการศึกษาปกติ

2. หลักสูตร มี 2 แผน ดังนี้

แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์

การทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ สอบผ่านวิชา บช.610 วิธีวิจัยทางการบัญชี และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย

(3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโททางการบัญชี เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว

(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

แผน ข การค้นคว้าอิสระ

การค้นคว้าอิสระ ( สำหรับนักศึกษา แผน ข)

(1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ สอบผ่านวิชา บช.610 วิธีวิจัยทางการบัญชี และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย

(3) หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโททางการบัญชี เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การสอบประมวลความรู้(สำหรับนักศึกษา แผน ข)

(1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสำเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(2) การสอบประมวลความรู้ด้วยการสอบข้อเขียน นักศึกษาแผน ข มีสิทธิสอบประมวลความรู้ได้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิชาบังคับ 5 วิชา จำนวน 15 หน่วยกิต โดยจะต้องสอบผ่านวิชาบังคับดังต่อไปนี้ บช. 602 บช.603 บช.604 บช.606 บช. 609 อยู่ในฐานะชั้นปีที่ 2 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

(3) โครงการปริญญาโททางการบัญชี จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

3. โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ สองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีสัดส่วนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 30 % ของจำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต

4. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค โดยกำหนดเปิดภาคการศึกษาเป็นดังนี้

 • ภาค 1 : ส.ค. - ธ.ค.
 • ภาค 2 : ม.ค. - พ.ค.
 • ภาคฤดูร้อน : มิ.ย. - ก.ค.

5. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

5.1 ได้ศึกษาและสอบผ่านทุกลักษณะวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด และครบถ้วนตามเงื่อนไขของคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

5.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

5.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. 005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2

5.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้(สำหรับนักศึกษาแผน ข)

5.5 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะพาณิชย์ฯ แต่งตั้ง และนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)

5.6 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาแผน ข)

5.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือ เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

5.8 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเงื่อนไขที่คณะพาณิชย์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

6. จัดการเรียนการสอนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL