โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Course

คำอธิบายรายวิชา

วิชาบังคับ

บช.601          การบัญชีการเงินขั้นต้น                                                              3 (3-0-9)

AC601           Fundamental Financial Accounting

                    หลักการและวิธีการบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงิน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบ งบการเงิน  การแสดงรายการองค์ประกอบงบการเงินในงบการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

 

บช.602          การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น                                              3 (3-0-9)

AC602           Auditing and Assurance

                    พัฒนาการของการสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่นอื่นของผู้สอบบัญชี บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชียุคใหม่ การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นต่อการรายงานทางการเงินและประเด็นที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงบริการให้ความเชื่อมั่นอื่นของผู้สอบบัญชีและการรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

บช.603          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1                                                3 (3-0-9)

AC603           Financial Reporting Standards I

                    แนวคิดและพัฒนาการของวิชาชีพบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชีในการจัดทำรายงานทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และการรับรู้รายได้ การนำเสนองบการเงิน ผลกระทบในทางปฏิบัติจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติ

 

บช.604          ผู้อำนวยการบัญชียุคดิจิทัล                                                          3 (3-0-9)

AC604           Controllership in Digital World

                    บทบาทและความรับผิดชอบของผู้อำนวยการบัญชียุคใหม่ ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการบัญชี  การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเตรียมระบบรายงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่  การอภิปรายเชิงลึกและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่  แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการบริหารห่วงโซ่มูลค่า การบริหารการผลิต การวิเคราะห์สินเชื่อ การบริการลูกค้า และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดตารางงาน

 

บช.605          ระบบการควบคุมเชิงกลยุทธ์                                                        3 (3-0-9)

AC605           Management and Strategic Control System

                    ภาพรวมระบบต้นทุนเพื่อการวัดมูลค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์และบริการ คุณลักษณะของระบบควบคุมเชิงบริหาร  การจำแนกประเภทการควบคุมเชิงบริหารในรูปแบบต่างๆ เช่นการควบคุมกิจกรรม การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การควบคุมส่วนบุคคล การกำหนดหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบควบคุมเชิงบริหาร  โครงสร้างองค์กร และการกำหนดผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ความสำคัญและกลไกของบรรษัทภิบาลในระบบควบคุมเชิงบริหารสมัยใหม่ ระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์

 

บช.606          จริยธรรมในวิชาชีพบัญชี การกำกับดูแลกิจการและกฎหมายธุรกิจ     1.5 (1.5-0-4.5)

AC606           Accounting Professional Ethics Corporate Governance and Business Law

                    ความสำคัญของความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในมุมมองด้านจริยธรรมและความเกี่ยวพันกับธุรกรรมต่าง ๆ ในกิจการ การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  และกฎหมายธุรกิจ

 

บช.607          วิธีวิจัยทางการบัญชี                                                       1.5 (1.5-0-4.5)

AC607           Accounting Research Methodology

                    เทคนิค และวิธีในการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดทำวิจัยแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างมีประสิทธิผล การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งในด้านของบัญชีการเงิน บัญชีการจัดการ และการสอบบัญชี

 

บช.611          ภาษีอากรสำหรับบัญชี                                                    3 (3-0-9)

AC611           Taxation for Accounting

                    หลักเกณฑ์ และแนวคิดพื้นฐานสำหรับ ภาษีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักการทางบัญชีรวมถึง ภาษีเงินได้ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี 

 

บช.612          การเงินเพื่อการจัดการ                                                    3 (3-0-9)

AC612           Managerial Finance

                    แนวคิดพื้นฐานด้านการเงิน อันได้แก่ เป้าหมายและนโยบายการเงิน ทฤษฎีปัญหาตัวแทน ตลาดการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การวิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กร  การประเมินราคาสินทรัพย์ การประเมินโครงการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล

 

บช.613          การบริหารความเสี่ยง                                                     1.5 (1.5-0-4.5)

AC613           Risk Management

                    ความสำคัญและพัฒนาการของการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี วิธีการแบ่งประเภทความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจตามแนวความคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO

 

บช.614          เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                                  1.5 (1.5-0-4.5)

AC614           Managerial Economics

                    หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์  จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค  แนวคิดหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านการจัดการทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยเน้นแนวคิดและประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่จะช่วยตอบคำถามให้แก่ผู้บริหารจัดการว่าจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์การธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรและ ผู้บริหารควรจะตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างไร  เนื้อหาที่สอดคล้องกับประเด็นข้างต้นประกอบด้วยทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีหน่วยผลิต การกำหนดราคาสินค้าและบริการภายใต้โครงสร้างตลาดแบบต่าง ๆ  การกำหนดค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทนของปัจจัยการผลิต  ความล้มเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ  เป็นอาทิ

 

บช.701          นัยทางการบัญชีสำหรับการบูรณาการเชิงธุรกิจ                          3 (3-0-9)

AC701           Accounting Implications for Business Integration

                    กระบวนการตรวจสอบประเมินสถานะในการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างธุรกิจและรายการที่สลับซับซ้อนอื่น  การระบุผลนัยทางการบัญชี ความเสี่ยงและการริเริ่มในเชิงสร้างโอกาสสำหรับแต่ละสถานการณ์  บทบาทของการมีส่วนร่วมโดยนักบัญชีสำหรับการการสนับสนุนเชิงเทคนิคในทุกประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ  การวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านข้อพิจารณาทางบัญชีและผลลัพธ์ต่อรายงานทางการเงินทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับระหว่างประเทศ

 

บช.702          สัมมนาการรายงานทางการเงิน                                           1.5 (1.5-0-4.5)

AC702           Seminar in Financial Reporting

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.603 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

                       ประเด็นที่น่าสนใจ หรือข้อถกเถียงที่มีอยู่ในปัจจุบันในเรื่องการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

บช.703          มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 2                                               3 (3-0-9)

AC703           Financial Reporting Standards II

วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านวิชา บช.603 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

                       มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับการรวมธุรกิจ การจัดทำงบการเงินรวม การจัดทำงบกระแสเงินสด ผลประโยชน์พนักงาน การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เครื่องมือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และส่วนงานดำเนินงาน

 

บช.704          สัมมนาการบริหารต้นทุน                                                  1.5 (1.5-0-4.5)

AC704           Seminar in Cost Management

วิชาบังคับก่อน:   สอบผ่านวิชา บช.605 ระบบควบคุมเชิงกลยุทธ์

                       ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในแนวทางเทคนิคการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ต่อระบบบัญชีบริหาร     การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และการจัดทำรายงานร่วมสมัยเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร  บทบาทการบริหารต้นทุนเชิง

กลยุทธ์ การอภิปรายเพื่อถกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีบริหาร

 

วิชาเลือก

บช.721          ตราสารอนุพันธ์: การวัดมูลค่าและวิธีปฏิบัติทางบัญชี                              3 (3-0-9)

AC721           Derivatives: Valuation and Accounting Treatments

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.612 การเงินเพื่อการจัดการ

                      แนวคิดในการออกแบบ การพัฒนา และการสร้างตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ ออฟชั่น ฟอร์เวิร์ด  ฟิวเจอร์ สวอป ตราสารอนุพันธ์ใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นโดยทางวิศวกรรมทางการเงิน วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์

 

บช.722          รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                                              3 (3-0-9)

AC722           Corporate Financial Reporting and Analysis

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.603 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 1

                     การผสมผสานความรู้ทางการบัญชีการเงินและความรู้จากวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการที่ผู้บริหารจะบริหารกำไร การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน ผลกระทบของทางเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การพยากรณ์ผลการดำเนินงาน และการประเมินมูลค่ากิจการ

 

บช.723          การศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน                                   3 (3-0-9)

AC723           Specific Topics Related to Accounting

                    ประเด็น หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงินที่น่าสนใจในปัจจุบัน

           

บช.724          การบัญชีเพื่อความยั่งยืน                                                            3 (3-0-9)

AC724           Sustainability Accounting 

                    กรอบแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการไหลของวัสดุ: วัตถุดิบและพลังงาน งบประมาณจ่ายลงทุนสำหรับโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการให้ความเชื่อมั่นรายงานเพื่อความยั่งยืน

 

บช.725          การบัญชีสืบสวนพิสูจน์หลักฐาน                                                    3 (3-0-9)

AC725           Forensic Accounting

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.613 การบริหารความเสี่ยง

                     ความหมายความสำคัญของการบัญชีนิติวิทยา ทฤษฎีเกี่ยวกับการฉ้อฉล การจัดประเภทการฉ้อฉล กระบวนการและเครื่องมือทางด้านนิติวิทยา การรวบรวมหลักฐาน เทคนิคการสัมภาษณ์การสอบสวน อาญชากรรมไซเบอร์ การประยุกต์เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานทางด้านนิติวิทยา

 

บช.726          การพัฒนาจิตเพื่อธุรกิจยั่งยืน                                                       3 (3-0-9)

AC726           Mind Development for Sustainable Business

                    ความสำคัญของการพัฒนาจิต ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และการสร้างสังคมการเรียนรู้  โดยเน้นที่การเข้าใจโลกธุรกิจ และการชี้นำให้การทำธุรกิจมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการเอารัดเอาเปรียบ ด้วยการพัฒนาจิตใจให้รู้จักการให้และตอบแทนสังคม เรียนรู้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม  วิธีการศึกษาจะเน้นการทำกิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ

 

บช.731          การบริหารกลยุทธ์ทางการเงิน                                                      3 (3-0-9)

AC731           Advanced Financial Management

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.612 การเงินเพื่อการจัดการ

                     ทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการกำหนดและบริหารกลยุทธ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก และเหมาะสมกับกิจการในสถานการณ์ต่างๆ

 

บช.741          สัมมนาการภาษีอากรและการวางแผนภาษี                                         3 (3-0-9)

AC741           Seminar in Taxation and Tax Planning

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา บช.611 ภาษีอากรสำหรับบัญชี

                     ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีของกิจการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางภาษีบทบาทและความสำคัญของการวางแผนภาษีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบของการภาษีอากรที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ การนำองค์ความรู้ทางด้านภาษีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกนโยบายภาษีของกิจการ

 

บช.800          วิทยานิพนธ์                                                                          12 หน่วยกิต

AC800           Thesis

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 2

                      การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาการบัญชีและนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน

 

บช.751          การค้นคว้าอิสระ                                                                     6 หน่วยกิต

AC751           Independent Study

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปี 2

                      ค้นคว้าเฉพาะเรื่องตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนสารนิพนธ์ 1 เรื่อง และจะต้องผ่านการสอบปากเปล่าจากคณะกรรมการ

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL