โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Faculty members

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา จันทะเดช

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5955
  Email : kunlaya.jantadej@gmail.com

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. (Accounting), University of Nebraska ? Lincoln, U.S.A.

  M.F.M. (Accounting), University of Queensland, Australia

  B.B.A. (Accounting), 1st Class Honors(Gold Medal), Thammasat University, Thailand
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ ยมจินดา

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-613-2239
  Email : nontawan@tbs.tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  M.S.(Accounting), University of Texas at Arlington, Texas, U.S.A.

  B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand

  Ph.D. (Accounting), University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

  โทรศัพท์ : 02-696-5949
  Email : jutamon@tbs.tu.ac.th

  ประวัติการศึกษา

  Ph.D. Management University of Edinburgh,UK

  M.B.A (Finance) University of Durham,UK

  M.A.P.(Accounting), Thammasat University, Thailand

  B.Acc., Chulalongkorn University, Thailand

  C.P.A.
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL